Isu Kalimah Allah (02)

Tidak rugi membaca untuk penjelasan berdasarkan hujah. Hasil kajian bukan individu, tapi sekumpulan ilmuan Islam. Silakan…

Pandangan Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) Mengenai Penggunaan Kalimah Allah dalam Terjemahan Bible Bahasa Melayu.

Segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi‘in, tabi‘ al-tabi‘in dan mereka yang menuruti dan memperjuangkan agama kebenaran ini hingga hari kiamat.
Amma Ba‘d:
Merujuk kepada polemik penggunaan kalimah Allah yang ditimbulkan semula oleh Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng, dan kenyataan media yang dikeluarkan oleh pihak Pakatan Rakyat bertarikh 8 Januari 2013 serta saranan oleh beberapa orang ahli akademik, Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) berpendirian;

1. Isu penggunaan kalimah Allah mestilah difahami secara jelas dan teliti bersandarkan dalil-dalil syarak dan ketetapan Maqasid al-Shari‘ah yang jelas. Oleh itu, isu yang diperdebatkan tidak sepatutnya diselesaikan melalui meja rundingan politik tetapi hendaklah melalui perbincangan para ilmuwan atau Majalis al-‘Ulama’.

2. Isu penggunaan kalimah Allah juga bukanlah merujuk kepada lafaz atau tutur kata yang mahu digunakan oleh masyarakat bukan Islam sama ada dalam ibadah dan upacara-upacara keagamaan mereka. Tetapi isu berbangkit adalah penggunaan kalimah Allah dalam terjemahan Bible ke dalam edisi Bahasa Melayu.

3. Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) mempunyai pendirian yang sama dan menyokong keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang bersidang kali ke 82 pada 5 hingga 7 Mei 2008 bahawa “Lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam dan ia tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam yang lain. Oleh itu, wajib bagi umat Islam menjaga lafaz Allah dengan cara yang terbaik dan sekiranya terdapat unsur-unsur penghinaan atau penyalahgunaan terhadap kalimah tersebut, maka ia perlu disekat mengikut peruntukan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.” Keputusan dan pendirian yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) bersandarkan kepada beberapa fakta dan hujah, antaranya adalah seperti berikut;

a. Pandangan yang membenarkan, antara lain berhujah bahawa lafaz Allah telah juga digunakan oleh agama-agama lain, terutamanya agama Kristian. Dalam menangani isu ini, kita perlu merujuk kembali kepada fakta sebenar iaitu, apakah bahasa asal penulisan kitab Bible? Bahasa penulisan asal Old Testament adalah bahasa Hebrew manakala bahasa penulisan asal New Testament ialah bahasa Greek (Bahasa pertuturan pada masa Nabi Isa a.s ialah Aramaic). Pengkajian para pengkaji menunjukkan bahawa secara umumnya nama Tuhan hanya mencatatkan perkataan “YHWH” (diromankan dari huruf-huruf bahasa Hebrew yang berbunyi “Yod, He, Vau, He” atau “Yet, Huv, Wah, Huv”). Menurut Rabbi Yahudi, menyebut “YHWH” tanpa mengetahui cara sebutannya yang betul akan mengundang dosa. Sebagai alternatif penggunaan kalimah tuhan, mereka menggunakan kalimah seumpamanya antaranya Elohim, El dan Eloh. Perkataan ”YHWH” ini juga kemudiaanya dikembangkan sebutannya kepada Yahweh, walaupun tidaklah digunapakai oleh semua mazhab Kristian.
Dalam “New Testament” atau “Perjanjian Baru” pula yang bahasa asalnya adalah bahasa Greek, nama Tuhan disebut dengan perkataan “Kyri.os” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai “Lord” dan perkataan “The.os” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggeris sebagai “God”.

b. Bagaimanakah kita hendak membenarkan mereka menggunakan lafaz “Allah” dengan alasan bahawa lafaz “Allah” tersebut terdapat di dalam kitab Bible itu sendiri, sedangkan lafaz yang digunakan di dalam Bible bukanlah lafaz “Allah”.

c. Walaupun terdapat sebahagian ulama yang mentafsirkan beberapa ayat al-Quran yang memberi maksud bahawa penggunaan kalimah Allah adalah dibenarkan kepada agama Kristian, namun pada hakikatnya, penghujahan ayat-ayat tersebut masih lagi boleh diperbahaskan, antaranya: (pandangan ringkas ini tidak bermaksud membincangkan kesemua hujah-hujah tersebut, kerana ia memerlukan penulisan yang lebih panjang dan terperinci).

i) Ayat 40 daripada surah al-Hajj :
“…. dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya yang lain, nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani), dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi), dan juga masjid-masjid (orang Islam) yang sentiasa disebut nama Allah banyak-banyak padanya dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya (agama Islam); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.”

Nama Allah yang disebut di dalam ayat berkenaan difahami seolah-olah nama Allah juga disebut di dalam tempat-tempat ibadat kaum Yahudi dan Nasrani di samping di masjid. Ini satu pemahaman yang tidak tepat.

Al-Qurtubi menukilkan daripada al-Nahhas bahawa terdapat dua pengertian bagi ayat ini.

Pertama: Dalam penggunaan bahasa Arab, apabila disebutkan beberapa nama, kemudiannya disebut ganti nama (damir), maka ganti nama tersebut adalah dikembalikan kepada nama yang terdekat (terakhir dalam konteks ayat ini). Oleh kerana itu, pemahaman yang sebenarnya ialah nama Allah adalah disebut dengan banyaknya (kathiran) di dalam masjid. Inilah pentafsiran yang sebenarnya berkenaan dengan ayat ini. Adapun di tempat-tempat ibadah yang lain, ia tidak pula disebutkan di dalam ayat ini.

Kedua: Jika sekiranya damir tersebut juga dikembalikan kepada ketiga-tiga tempat ibadah tersebut (berserta dengan masjid), maka ia hanya berlaku ketika mana waktu syariat mereka yang sebenar masih dilaksanakan (waktu dahulu). Inilah pentafsiran yang lebih tepat berkenaan dengan ayat ini.

ii) Begitu juga dengan firman Allah dalam surah al-Zumar ayat 38 yang bermaksud:

“Dan demi sesungguhnya! Jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang mencipta langit dan bumi?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”.

Walaupun ayat ini secara zahirnya menyatakan bahawa yang menciptakan segalanya adalah Allah, namun adakah kalimah “Allah” yang digunakan di dalam ayat ini membawa maksud kata “umum” dan bukannya kata khusus. Ini bermakna masyarakat Quraish menyedari bahawa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah kerana kalimah Allah telah digunakan oleh masyarakat Jahiliyyah sejak sebelum Islam. Maka tidak mungkin al-Quran menggunakan perkataan lain bagi merujuk kepada Tuhan.

Pemahaman sebegini, dapat difahami bersama melalui surah al-Zukhruf, ayat 87-88 yang bermaksud:

“… dan demi sesungguhnya! Jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah!” (jika demikian) maka bagaimana mereka rela dipesongkan (daripada menyembah dan mengesakanNya)? dan (Dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad) yang berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman (maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya)!”

Hal ini diperjelaskan lagi melalui surah al-‘Ankabut ayat 61 yang bermaksud:

“… dan sesungguhnya jika Engkau (Wahai Muhammad) bertanya kepada mereka (yang musyrik) itu: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya)?” sudah tentu mereka akan menjawab: “Allah”. maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan (oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahNya)?”

Al-Quran hanya merakamkan sejauh mana kefahaman masyarakat Arab Jahiliyyah menggunakan kalimah ‘Allah’. Ia bukan untuk mengiya atau membenarkan penggunaan tersebut. Sebaliknya ia mahu menjelaskan bagaimana kalimah ‘Allah’ sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Daripada informasi ayat-ayat tersebut, al-Quran menjelaskan orang Arab Jahiliyyah hanya mengenal Allah sebagai (i) pencipta langit dan bumi; (ii) yang memudahkan peredaran matahari dan bulan; (iii) yang menurunkan air dari langit; dan (iv) tempat menggantungkan harapan. Konsep ini jelas bertentangan dengan konsep ‘Allah’ yang sebenar iaitu sebagai Zat yang wajib disembah dan tidak dipersekutukan.

iii) Begitu juga penghujahan ayat surah al-Tawbah yang memberi maksud bahawa di dalam al-Quran ada disebutkan bahawa orang-orang Yahudi mendakwa ‘Uzair itu anak Allah’, dan orang Nasrani mendakwa bahawa ‘al-Masih itu anak Allah’, dan ini dijadikan hujah bahawa orang Nasrani juga menggunakan kalimah Allah. Pada hakikatnya penghujahan ini kurang tepat. Ini adalah kerana pada hakikatnya, al-Quran sebenarnya menterjemahkan kata-kata mereka (daripada bahasa yang mereka gunakan, umpamanya Hebrew, ke dalam bahasa Arab untuk difahami oleh orang Islam (dan juga orang Arab) pada masa tersebut. Oleh kerana itulah perkataan yang digunakan adalah Allah dan ini tidak sama sekali menunjukkan bahawa mereka menggunakan nama Allah di dalam kitab suci mereka. Jika kita tetap menegaskan bahawa mereka menyatakan ‘Uzair itu anak Allah (secara kalimahnya)’ maka kita seolah-olah menyatakan Allah berbohong, kerana pada hakikatnya mereka tidak pernah menggunakan kalimah “Allah”, sebaliknya yang digunakan di dalam kitab-kitab mereka ialah perkataan Yahweh, Elohim dan sebagainya. Maha Suci Allah daripada sebarang pembohongan.

d. Dengan merujuk kepada pelbagai Kamus dan International Dictionary, perkataan Allah merupakan satu kalimah yang hanya diperuntukkan kepada Muslim. Sebagai contoh;

i. Kamus Oxford – Allah : Name of God among Muslims.
ii. Ensiklopedia Britannica – Allah : “God”, the one and only God in the religion of Islam.
iii. Ensiklopedia Katolik – Let it be noted that although Allah is an Arabic term, it is used by all Moslems, whatever be their language, as the name of God.

Persoalan yang perlu ditanya ialah kenapa mereka mendesak untuk menggunakan kalimah Allah, sedangkan Bible yang berbahasa Inggeris sendiripun tidak pernah menggunakan kalimah Allah. Oleh kerana itu, Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS) berpandangan, terjemahan sebaiknya untuk lafaz “God” daripada Bible berbahasa Inggeris ialah perkataan ‘Tuhan”. Ini adalah kerana penggunaan bahasa Melayu untuk “God” ialah “Tuhan” dan bukannya “Allah”. Perkataan Allah bukanlah suatu istilah asal bahasa Melayu.

4. Bersandarkan kaedah “Tasarruf al-Imam ‘ala al-ra’iyyah manut bi al-maslahah” (Tindak-tanduk seorang Imam (ketua negara) ke atas rakyatnya hendaklah bergantung kepada maslahat) dan Dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih” (Menolak kefasadan hendaklah diutamakan daripada mengambil manfaat) dan prinsip “al-Masalih al-Mursalah”, maka pihak MUIS berpendapat langkah dan pendirian pihak berwajib dengan tidak membenarkan penggunaan kalimah Allah kepada komuniti selain daripada Muslim adalah sesuatu yang amat bertepatan dengan Maqasid al-Shari‘ah sebagai satu usaha menjaga kemaslahatan agama (hifz al-din).

Walaupun terdapat perbezaan ulama di dalam membenarkan atau tidak membenarkan, apabila pihak pemerintah telah membuat sesuatu keputusan, maka ianya wajib ditaati. Hal ini bertepatan dengan kaedah fiqh yang menyatakan: “Hukm al-Qadi yarfa’ al-khilaf”.(keputusan yang dibuat oleh seorang hakim menyelesaikan perbalahan dan perselisihan yang berlaku).

Lebih-lebih lagi, apabila melihatkan kepada aktiviti-aktiviti kristianisasi yang berleluasa pada hari ini, adalah wajar pihak berwajib membendung dan mengambil semua langkah perlu bagi mengelakkan kemudharatan yang lebih besar berlaku ke atas umat Islam. Tiada gunanya pihak berwajib membenarkan penggunaan kalimah Allah dan kemudian berusaha mengawal dan mengadakan pelbagai peraturan-peraturan tertentu pula. Pada hemat MUIS, tindakan individu-individu berkenaan dan pihak Pakatan Rakyat yang mendesak pihak berwajib membenarkan pihak-pihak tertentu menggunakan kalimah Allah dalam terjemahan Bible merupakan suatu tindakan yang mengkhianati Perlembagaan Negara dan Islam sebagai agama persekutuan.

5. Dalam masa yang sama, pihak MUIS menyeru semua umat Islam agar sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan kefahaman, amalan dan penghayatan Islam di dalam diri setiap umat Islam. MUIS juga menyeru institusi-institusi agama yang berwajib, badan-badan dakwah Islamiyyah dan seluruh umat Islam agar sentiasa berusaha untuk menegakkan kehidupan Islam yang sempurna di dalam segenap aspek kehidupan.

Akhirnya MUIS memohon ke hadrat Allah SWT agar memberikan taufik dan hidayahNya kepada seluruh umat Islam supaya berpegang dengan syariatNya. Moga mereka dikurniakan thabat dan menyatupadukan umat Islam dalam mempertahan dan menjunjung agamaNya.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dr Aznan Hasan
Pengerusi
Majlis Ulama Ikatan Muslimin Malaysia (MUIS)
Bangi Selangor.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: